Tin HOT

[싸우자 귀신아 OST Part 3] 김소희, 송유빈 – 우연한 일들 MV
퀵소희 ‘김소희’X송유빈, 달달케미송 ‘우연한 일들’로 ‘싸우자 귀신아’ OST 세번째 주자로 합류!
-옥택연과 김소현의 두근두근 러브송 공개!!

회를 거듭할수록 옥택연과 김소현 커플의 멜로케미로 주가 상승 중인 ‘싸우자 귀신아’의 러브송 ‘우연한 일들’을 김소희와 송유빈이 함께 불렀다.

‘우연한 일들’은 Mnet ‘음악의 신2’의 프로젝트 그룹 C.I.V.A로 요즘 가장 핫한 ‘김소희’와 슈퍼스타 K6 출신 ‘송유빈’의 달콤한 듀엣곡 ‘우연한 일들’은 사소한 인연에서 사랑이 싹트기까지 어쩌면 모든 게 다 우연한 일들에서 비롯된다는 내용를 담은 곡으로 아련하면서도 서정적인 멜로디가 인상적이다.

김소희의 맑고 부드러운 목소리와 송유빈의 애잔하고 깊은 감성이 따뜻한 기타 선율과 스트링 라인과 만나 사랑스러운 조화를 이루며 극중 옥택연(박봉팔 역)과 김소현(김현지 역)이 서로에 대한 사랑 감정을 깨닫고 의식하는 등 ‘시작하는 사랑’의 두근거림을 잘 녹여내고 있다.

특히, 음원 발표와 함께 김소희, 송유빈의 달콤한 ‘우연한 일들’ 녹음실 현장 메이킹 뮤직비디오를 전격 공개할 예정이다.

김소희와 송유빈의 녹음 당시의 듀엣 케미는 물론, 녹음실 현장에서 함께 장난치고 수다를 떠는 등 자연스러운 모습을 그대로 담고 있어 음원 공개와 함께 뜨거운 관심을 받을 것으로 예상된다.

CJ E&M Music은 아시아 No.1 엔터테인먼트 기업인 CJ E&M의 음악사업 브랜드로 음원/음반의 투자/제작/유통부터 콘서트/페스티벌 개최까지 포함하고 있습니다. CJ E&M MUSIC과 함께 하는 K-POP 아티스트들의 신곡과 뮤직비디오, 미공개 독점 영상 등을 이곳 YOUTUBE 채널에서 가장 먼저 만나보세요.

CJ E&M Music is a music business brand of CJ E&M, Asia’s No.1 entertainment company. CJ E&M Music covers investment, production and distribution of album and also provides the best music festival and concerts. Meet the K-POP artists’ brand new music videos and exclusive video clips on the official YouTube of CJ E&M Music.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
G20 nations meet to discuss COVID-19 crisis: Key takeaways
Tin HOT
Thêm 2 ca covid-19 từ Ổ dịch Bệnh Viện Bạch trong 6 ca nhiễm mới, Việt Nam có tổng 169 bệnh nhân
Tin HOT
Trung Quốc thông tin về dịch virus Corona ngày 9/2 | VTC Now
There are currently no comments.