Lập Trình Linux

Cài đặt teamviewer trên Ubuntu 2017
sudo apt-get -f install
sudo apt-get install ./teamviewer_12.0.85001_i386.deb
sudo dpkg –add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install gdebi
sudo gdebi teamviewer_12.0.85001_i386.deb

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
How to add a Web Panel
Lập Trình Linux
[NTH – 1 Click] Chi tiết các cách (Ghost & Setup Window).ISO và cách nạp boot, fix boot UEFI-Lengacy
Lập Trình Linux
Amazing Kali Linux Tool Galileo Explained
  • chỉ cần tải file deb về và cài thông qua softwear thôi là đc.


  • Not ready, pleáse check yoủr connection…
    Xử lý sao thế Bác
    ubuntu 16.04.3 LTS ,teamview 12