Lập Trình Linux

Cài đặt teamviewer trên Ubuntu 2017
sudo apt-get -f install
sudo apt-get install ./teamviewer_12.0.85001_i386.deb
sudo dpkg –add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install gdebi
sudo gdebi teamviewer_12.0.85001_i386.deb

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Công Nghệ
Cách xử lý lỗi màn hình trên Iphone
Lập Trình Linux
Học sinh lớp 8 nói GD Việt Nam đã "Thối nát" – Và mong muốn làm Bộ trưởng GD để thay đổi
Tin HOT
Nắm gọn về Thuế Thu nhập cá nhân trong 5 phút
  • chỉ cần tải file deb về và cài thông qua softwear thôi là đc.


  • Not ready, pleáse check yoủr connection…
    Xử lý sao thế Bác
    ubuntu 16.04.3 LTS ,teamview 12