Lập Trình Linux

Cài đặt Ubuntu Desktop 14.04
Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Desktop 14.04 trên máy ảo VirtualBox. Các bạn truy cập website để xem thêm các hướng dẫn khác.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
How To Configure Python3 as Default interpretter on Ubuntu 18.04.2 LTS
Phần Mềm
Root và Unroot Samsung Galaxy Ace GT-S5830i (Android 2.3.6)
Lập Trình Linux
Kali Linux 2017.1 MATE Installation + Guest Additions on Oracle VirtualBox [2017]
There are currently no comments.