Lập Trình Linux

Codeybot – Robot Linux ứng dụng cho giáo dục
Codeybot là một robot vì mục đích giáo dục, hỗ trợ dạy lập trình cơ bản cho trẻ em trên 6 tuổi. Con robot này chạy trên OpenWrt Linux, là một thiết bị thú vị để sử dụng vì nó có khả năng chơi nhạc, nhảy, và chiếu tia lazer.

Xem bài viết tại:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Giải Trí
Anh xin lỗi em rất nhiều! | Blog HCD ✔
Lập Trình Linux
How to Find Files in Linux | Learning Terminal
Phần Mềm
Hướng dẫn tải và cài phần mềm đọc file PDF | Foxit Reader (Download & Install Foxit Reader)
There are currently no comments.