Lập Trình Linux

greenlet.h:8:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
In file included from greenlet.c:5:0:
greenlet.h:8:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
#include Python.h
^
compilation terminated.
error: command ‘x86_64-linux-gnu-gcc’ failed with exit status 1

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Máy Tính
Có nên tháo pin laptop khi sử dụng?
Lập Trình Linux
Hướng dẫn cài Vmware Tools full màn hình Ubuntu( khuyến cáo 16.04 desktop)
Máy Tính
Cách chỉnh độ sáng màn hình Latop chạy Window 10 | Namloan ✔️
  • its telling me sudo is not a recognized comand, i am using pycharm.