Lập Trình Linux

How to flush (clear) DNS Cache in Linux Mint (Ubuntu)
How to flush (clear) DNS Cache in Linux Mint (Ubuntu)
command :
sudo /etc/init.d/dns-clean start

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

# Visit my blog for more updates –

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Cây ATM gạo biết "nhận diện gương mặt" tại Hà Nội | THDT
Âm Nhạc
Album Có Duyên Không Nợ – LÝ HẢI (AUDIO COLLECTIONS 6 BÀI)
Phần Mềm
Ai đã sử dụng máy tính của tôi? – 4 Cách kiểm tra máy tính | KIẾN THỨC DẠO
  • doesn't let me put my password in


  • Time can be saved by just running the command linuxforever shows in the description. He doesn't actually do anything until the end of the video at about 1:30. Thanks linuxforever for posting.


  • Worst