Lập Trình Linux

How to Install Kali Linux 2018.2 LXDE + VMware Tools + Review on VMware Workstation [2018]
This video tutorial shows how to install Kali Linux 2018.2 LXDE and review on VMware Workstation/Player step by step. This tutorial is also helpful to install Kali Linux LXDE 2018.2 on physical computer or laptop hardware. We also install VMware Tools (Open VM Tools) on Kali Linux LXDE for better performance and usability features: Fit Guest Now, Drag-Drop File and Clipboard Sharing.

Kali Linux 2018.2 LXDE Installation Steps:
1- Create Virtual Machine on VMware Workstation/Player
2- Start Kali Linux 2018.2 LXDE Installation
3- Install VMware Tools (Open VM Tools) on Kali Linux LXDE
4- Test VMware Tools Features: Fit Guest Now, Drag-Drop File and Clipboard Sharing
5- Kali Linux 2018.2 LXDE Review

Kali Linux Website:
Download Kali Linux LXDE 2018.2 ISO:

Hope you found it informative and useful. Any questions or comments are welcomed.

PLEASE SUBSCRIBE TO THE CHANNEL
—————————————————————————-
Website:
How to Install Kali Linux 2018.2 LXDE on VMware Workstation:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Kiếm Bitcoin miễn phí | Đăng ký nhận free 1Mh/s bắt đầu khai thác với TX Mine (đã có thanh toán)
Tin HOT
Tin tức dịch bệnh corona Covid-19 trưa 21/03 |Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán
Lập Trình Linux
Thực hành lênh echo với ngôn ngữ lập trình batch (Hệ điều hành Windows)