Lập Trình Linux

How To Install Mate Desktop in Kali Linux
How To Install Mate Desktop On Kali Linux 2017.3

to Uninstall it :
#apt-get remove mate-core mate-desktop-environment-extra mate-desktop-environment-extras -y
#apt-get autoremove -y

Music -TheFatRat Monody (feat. Laura Brehm)

How To Install Mate DE
How to Install Mate Desktop
kali root

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
LPIC 102.2 Загрузчики Linux
Lập Trình Linux
How To Setup CyberGhost In Linux[Ubuntu/Mint]
Lập Trình Linux
Hướng dẫn cài Win 7 32bit trên VMWare. đã test thành công 100%