Lập Trình Linux

How To Install Mate Desktop in Kali Linux
How To Install Mate Desktop On Kali Linux 2017.3

to Uninstall it :
#apt-get remove mate-core mate-desktop-environment-extra mate-desktop-environment-extras -y
#apt-get autoremove -y

Music -TheFatRat Monody (feat. Laura Brehm)

How To Install Mate DE
How to Install Mate Desktop
kali root

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Sn3rpOs Custom Kali Linux v5.18 – Sonia || Most Powerful Operating System For Hackers
Lập Trình Linux
Cài install VMWare Workstation 15 chạy giả lập nhiều hệ điều hành trên windows
Tin HOT
Nhóm máu có liên quan đến nguy cơ nhiễm Covid 19