Lập Trình Linux

How to install PUPY RAT (Remote Administration Tool) in Kali Linux
PUPY RAT

PUPY RAT commands
1:- git clone
2:- cd pupy
3:- git submodule init
4:- git submodule update
5:- pip install -r pupy/requirements.txt
6:- wget
tar xvf payload_templates.txz && mv payload_templates/* pupy/payload_templates/ && rm payload_templates.txz && rm -r payload_templates

If an error occurs during installation of requirements use following commands

1:- pip install python3-xlib
2:- sudo apt-get install scrot
3:- sudo apt-get install python3-tk
4:- sudo apt-get install python3-dev
5:- pip install pyautogui

OR Download

===============================================================
Blog:
Facebook :
Twitter:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Lập Trình Linux
Advance Wifi Attack and Scan Tool on Kali Linux 2017.1 – Netattack2 ✔
Tin HOT
Goo Hara bạn thân Sulli qua đời tuổi 28 – Showbiz Hàn một năm đầy Sóng Gió|Hóng News
Lập Trình Linux
Comodo un antivirus para Ubuntu 16.04 LTS y otras distribuciones Linux