Lập Trình Linux

How To Use mv Command To move files and folders In Linux Or Ubuntu Step By Step Tutorial
How To Use mv Command To move files In Linux Or Ubuntu Step By Step Tutorial

Simple move

$ mv file1 file2

move file1 to file2 preserving the mode, ownership and timestamp.
$ mv -p file1 file2

move file1 to file2. if file2 exists prompt for confirmation before overwritting it.

$ mv -i file1 file2

Folder

$mv -r folder1 folder2

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Phần Mềm
Hướng dẫn chạy phần mềm Iphone 6 (IOS 12.3.1)
Máy Tính
Tư vấn: Vì sao phải nâng cấp từ ổ HDD lên SSD cho Laptop?
Ẩm Thực
Bà đẻ phụ nữ sau sinh được ăn thịt bò không. Kiêng cữ bao lâu thì ăn được | Kiêng cữ sau sinh