Lập Trình Linux

How To Use mv Command To move files and folders In Linux Or Ubuntu Step By Step Tutorial
How To Use mv Command To move files In Linux Or Ubuntu Step By Step Tutorial

Simple move

$ mv file1 file2

move file1 to file2 preserving the mode, ownership and timestamp.
$ mv -p file1 file2

move file1 to file2. if file2 exists prompt for confirmation before overwritting it.

$ mv -i file1 file2

Folder

$mv -r folder1 folder2

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tổng Hợp
Hướng dẫn chuyển vùng App Store để tải app siêu dễ 2019
Công Nghệ
Trên Tay Soundbar Remax RTS-20 , Bass Cực Mạnh , Thiết Kế 2 Trong 1 Tiện Lợi!
Lập Trình Linux
Multiple Chat Clients: One Thread (in C++)