Lập Trình Linux

Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7
LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt lại cùng nhau để cho phép server lưu trữ website(Kể cả web động) và web app, gồm hệ điều hành Linux, cùng với Apache web server. Dữ liệu được lưu trong một MySQL database (dùng MariaDB),và những dynamic content (thành phần động) xử lí bởi PHP.

Các bước cài đặt:
1. Cài đặt Apache
2. Cài đặt MariaDB
3. Cài đặt PHP và Module
4. Cài đặt PHPmyAdmin
5. Cài đặt WordPress

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
como instalar numpy, scipy y matplotlib en ubuntu
Download
Hướng Dẫn Cài ứng dụng cho Ubuntu qua dòng lệnh
Khóa Học
LAB 02 – CÁC LỖ HỔNG BẢO MẬT TRONG HỆ THỐNG
There are currently no comments.