Lập Trình Linux

Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7
LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt lại cùng nhau để cho phép server lưu trữ website(Kể cả web động) và web app, gồm hệ điều hành Linux, cùng với Apache web server. Dữ liệu được lưu trong một MySQL database (dùng MariaDB),và những dynamic content (thành phần động) xử lí bởi PHP.

Các bước cài đặt:
1. Cài đặt Apache
2. Cài đặt MariaDB
3. Cài đặt PHP và Module
4. Cài đặt PHPmyAdmin
5. Cài đặt WordPress

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Công Nghệ
Bài 3- Ghép nhạc vào video – Thay nhạc cho video – Tách nhạc ra khỏi video
Phần Mềm
Ứng dụng kiểm soát chi tiêu tốt nhất trên smartphone: Money Lover
Lập Trình Linux
Linux – how to copy all files including hidden using cp command
There are currently no comments.