Lập Trình Linux

Hướng dẫn cài Geant4 trên Windows
Geant4 ( GEometry ANd Tracking) là một công cụ miễn phí, được sử dụng để mô phỏng sự vận chuyển của các hạt qua môi trường vật chất bằng phương pháp MonteCarlo. Geant4 là một chương trình mã nguồn mở, cung cấp một tập hợp các quá trình vật lý đa dạng để mô phỏng tương tác của các hạt với môi trường trên một dải năng lượng rộng.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Công Nghệ
XIAOMI SOUNDBAR REVIEW – WIRED & WIRELESS
Tin HOT
Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) sáng 9/4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán
Tin HOT
Highlights | Manchester United 2-1 Tottenham | Premier League
 • Mình cài nhưng bị lỗi ở giai đoạn giải nén file geant4 ra ổ C, nếu bạn có thời gian, bạn có thể hướng dẫn mình fix được không Ad?


 • Cho mình hỏi chút là có phần mềm nào tương tự mà chạy trên nền Windows không, anh hướng dẫn ,mình dùng Penelope mà có vẻ phần mềm đấy rất là hạn chế.
  Tiện thể, chọn nhạc nền hay quá 😀


 • Hi.
  while configuring i got error message like this.
  CMake Error: The source "C:/geant4_10_02_p01/geant4_10_02_p01/CMakeLists.txt" does not match the source "C:/geant4_10_02_p01/geant4_10_02_p01/source/CMakeLists.txt" used to generate cache. Re-run cmake with a different source directory.

  what is supposed to do???


 • hi Quan
  I tried many times to install geant4_10_02_p01 on windows 10. but I get 20 failed when building with VS2014. Could you please make another video on installing the latest geant4 on windows 10, if you have the time

  thanks


 • Hi Mr.Quan,
  I tried to install Geant4 with Visual Studio 2015, but get in trouble with the OpenGl- Driver.
  This driver is not registered, though I followed the advices step by step.
  Is there sommething missing in your video? Maybee some default settings?
  Thank you in advance.


 • Hi sir thank you very much for this useful video but i was applying all the steps till i get 05:01 and then i have this

  The C compiler identification is MSVC 16.0.30319.1
  The CXX compiler identification is MSVC 16.0.30319.1
  Check for working C compiler using: Visual Studio 10 2010
  Check for working C compiler using: Visual Studio 10 2010 — broken
  CMake Error at C:/Program Files/CMake/share/cmake-3.2/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:61 (message):
  The C compiler "C:/Program Files/Microsoft Visual Studio
  10.0/VC/bin/cl.exe" is not able to compile a simple test program.

  It fails with the following output:

  Change Dir: C:/geant4_10_01-build/CMakeFiles/CMakeTmp

  Run Build
  Command:"C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/MSBuild.exe"
  "cmTryCompileExec4131752765.vcxproj" "/p:Configuration=Debug"
  "/p:VisualStudioVersion=10.0"

  Microsoft (R) Build Engine version 4.0.30319.34209

  [Microsoft .NET Framework, version 4.0.30319.34209]

  Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

  Build started 3/19/2015 4:59:51 PM.

  Project
  "C:geant4_10_01-buildCMakeFilesCMakeTmpcmTryCompileExec4131752765.vcxproj"
  on node 1 (default targets).

  PrepareForBuild:

  Creating directory "cmTryCompileExec4131752765.dirDebug".

  Creating directory "C:geant4_10_01-buildCMakeFilesCMakeTmpDebug".

  InitializeBuildStatus:

  Creating "cmTryCompileExec4131752765.dirDebugcmTryCompileExec4131752765.unsuccessfulbuild" because "AlwaysCreate" was specified.

  ClCompile:

  C:Program FilesMicrosoft Visual Studio 10.0VCbinCL.exe /c /Zi /W3 /WX- /Od /Ob0 /Oy- /D WIN32 /D _WINDOWS /D _DEBUG /D "CMAKE_INTDIR="Debug"" /D _MBCS /Gm- /RTC1 /MDd /GS /fp:precise /Zc:wchar_t /Zc:forScope /Fo"cmTryCompileExec4131752765.dirDebug\" /Fd"cmTryCompileExec4131752765.dirDebugvc100.pdb" /Gd /TC /analyze- /errorReport:queue testCCompiler.c

  Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 16.00.30319.01 for 80×86

  Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

  cl /c /Zi /W3 /WX- /Od /Ob0 /Oy- /D WIN32 /D _WINDOWS /D _DEBUG /D "CMAKE_INTDIR="Debug"" /D _MBCS /Gm- /RTC1 /MDd /GS /fp:precise /Zc:wchar_t /Zc:forScope /Fo"cmTryCompileExec4131752765.dirDebug\" /Fd"cmTryCompileExec4131752765.dirDebugvc100.pdb" /Gd /TC /analyze- /errorReport:queue testCCompiler.c

  testCCompiler.c

  ManifestResourceCompile:

  C:Program FilesMicrosoft SDKsWindowsv7.0Abinrc.exe /nologo /fo"cmTryCompileExec4131752765.dirDebugcmTryCompileExec4131752765.exe.embed.manifest.res" cmTryCompileExec4131752765.dirDebugcmTryCompileExec4131752765_manifest.rc

  Link:

  C:Program FilesMicrosoft Visual Studio 10.0VCbinlink.exe /ERRORREPORT:QUEUE /OUT:"C:geant4_10_01-buildCMakeFilesCMakeTmpDebugcmTryCompileExec4131752765.exe" /INCREMENTAL /NOLOGO kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib shell32.lib ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib comdlg32.lib advapi32.lib /MANIFEST /ManifestFile:"cmTryCompileExec4131752765.dirDebugcmTryCompileExec4131752765.exe.intermediate.manifest" /MANIFESTUAC:"level='asInvoker' uiAccess='false'" /DEBUG /PDB:"C:/geant4_10_01-build/CMakeFiles/CMakeTmp/Debug/cmTryCompileExec4131752765.pdb" /SUBSYSTEM:CONSOLE /TLBID:1 /DYNAMICBASE /NXCOMPAT /IMPLIB:"C:/geant4_10_01-build/CMakeFiles/CMakeTmp/Debug/cmTryCompileExec4131752765.lib" /MACHINE:X86 cmTryCompileExec4131752765.dirDebugcmTryCompileExec4131752765.exe.embed.manifest.res

  cmTryCompileExec4131752765.dirDebugtestCCompiler.obj /machine:X86 /debug

  LINK : fatal error LNK1123: failure during conversion to COFF: file invalid
  or corrupt
  [C:geant4_10_01-buildCMakeFilesCMakeTmpcmTryCompileExec4131752765.vcxproj]

  Done Building Project
  "C:geant4_10_01-buildCMakeFilesCMakeTmpcmTryCompileExec4131752765.vcxproj"
  (default targets) — FAILED.

  Build FAILED.

  "C:geant4_10_01-buildCMakeFilesCMakeTmpcmTryCompileExec4131752765.vcxproj"
  (default target) (1) ->

  (Link target) ->

  LINK : fatal error LNK1123: failure during conversion to COFF: file invalid or corrupt [C:geant4_10_01-buildCMakeFilesCMakeTmpcmTryCompileExec4131752765.vcxproj]

  0 Warning(s)

  1 Error(s)

  Time Elapsed 00:00:06.19

  CMake will not be able to correctly generate this project.
  Call Stack (most recent call first):
  CMakeLists.txt:56 (project)

  Configuring incomplete, errors occurred!
  See also "C:/geant4_10_01-build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
  See also "C:/geant4_10_01-build/CMakeFiles/CMakeError.log".

  so  pleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeease help me !


 • Chuyên nghiệp quá. :)))


 • Cám ơn bạn 😀