Lập Trình Linux

Hướng Dẫn Mở server trên VPS linux
Gamemode Linux:
bitvise ssh client:
cài đặt hocvps: curl -sO && bash install
open port 7777: iptables -I INPUT 1 -p udp –dport 7777 -j ACCEPT
cài chmod: chmod 700 *
cài tài nguyên: yum -y install glibc.i686
yum install libstdc++.so.6
./samp03svr & :để mở sv
nohup ./samp03svr & để treo 24/24

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/tin-tuc-ve-linux

Lập Trình Linux
4 formas de instalar programas en ubuntu y linux mint
Lập Trình Linux
✔✇Hướng dẫn cách tải phần mềm giả lập pc trên điện thoại //windd_vn gamer hướng dẫn.
Game
KHỐI VUÔNG NÀY LÀM TÔI ỨC CHẾ QUÁ !!! (Chuối Chơi Game Bựa)