Lập Trình Linux

Kali Linux 2017 How to install on a USB Flash drive or Live CD and a Short Review
In this video i will show you how to install and a short review of the newer version of kali linux

Requirements

Kali Linux requires a minimum of 20GB hard disk space for installation.[8]
A minimum of 1GB RAM for i386 and AMD64 architectures.
A bootable CD-DVD drive or a USB stick.
Requirements

Kali Linux requires a minimum of 20GB hard disk space for installation.[8]
A minimum of 1GB RAM for i386 and AMD64 architectures.
A bootable CD-DVD drive or a USB stick.
Kali Linux is distributed in 32-bit and 64-bit images for use on hosts based on the x86 instruction set and as an image for the ARM architecture.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Công Nghệ
Cách tạo listbox thông minh có thể lọc danh sách theo ký tự nhập vào
Công Nghệ
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MÁY LẠNH KHÔNG TĂNG XÍCH, ĐO VAN TIẾT LƯU SỐNG HAY CHẾT || LỖI MÁY CHỈ CHẠY 2.5A
Game
Bida ZingPlay | Tập 28 – Đưa bi cái vào lỗ sao
There are currently no comments.