Lập Trình Linux

Linux Command Line (09) Renaming Files and Directories
Files and directories are moved with the “mv” command we would type mv then the source file then the destination file.

The source and destination can be either absolute paths or relative paths.

To move the file output.txt to a directory called Newdirectory, we would type:

mv output.txt Newdirectory

There is no rename command in the Linux Command Line, to rename a file we use the mv command with the old filename then the new filename.

Directories can be moved and renamed with the “mv” command just like files.

When moving files and directories the force option is set as the default, meaning if the destination file already exists, it will be overwritten.

Using the “n” option for no-clobber will not move the file if the destination file exists

Using the “i” for interactive option will ask to to confirm before overwriting an existing destination file.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
HaNoi18H – Nhạc sỹ Phong Nhã và bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng"
Tin HOT
Chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5-1954: Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu (166)
Tin HOT
Đà Nẵng: Cách ly du khách Trung Quốc nghi nhiễm virus Corona | VTC Now