Lập Trình Linux

python ERROR: /bin/sh: 1: xslt-config: not found
Running setup.py install for lxml
ERROR: /bin/sh: 1: xslt-config: not found
** make sure the development packages of libxml2 and libxslt are installed **
error: command ‘x86_64-linux-gnu-gcc’ failed with exit status 1

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Âm Nhạc
Thanh Nhạc #11: Luyện thanh loại bỏ GIỌNG YẾU, HỤT HƠI khi hát – Trick Eliminate Airy Voice.
Lập Trình Linux
Bashing the Shell: Advanced Scripting
Lập Trình Linux
Linux embedded Unit 11 Xử lý sự kiện trong hệ thống
  • this also can help "$ sudo apt-get autoremove && sudo apt-get -f install && sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y "