Lập Trình Linux

Python pyaudio fatal error portaudio.h file not found
Python pyaudio fatal error portaudio h file not found
sudo python3 -m pip install pyaudio
build/temp.macosx-10.6-intel-3.6/src/_portaudiomodule.o
src/_portaudiomodule.c:29:10: fatal error: ‘portaudio.h’ file not found
#include “portaudio.h”
^
1 error generated.
error: command ‘/usr/bin/clang’ failed with exit status 1

Fix:
$ brew install portaudio
$ brew link portaudio
$ sudo python3 -m pip install pyaudio

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Lập Trình Linux
Hacking WPA-WPA2 Without Wordlist In Kali Linux 2019.4
Tin HOT
TỬ VI NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA 12 CON GIÁP
Ẩm Thực
Vì sao phải cân bằng động bánh xe, lốp xe ô tô quy trình cân bằng động bánh xe ô tô mới nhất