Lập Trình Linux

Rename and Delete Files and Directories in Linux | Linux Tutorial #8
In this video tutorial you will learn the usage of mv command and rm command. mv command is used for renaming and moving files and directories and rm command is used for deleting files and directories. You will learn how to rename folder in kali linux, deleting file linux

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Google Chrome & Security: Sandboxing
Lập Trình Linux
How to Install SQL Server on Linux CentOS 7 – SQL Server on Linux Tutorial
Công Nghệ
Cách Lọc Bạn Bè Không tương tác trên Facebook bằng điện thoại 2020- Không phần mềm