Lập Trình Linux

UBUNTU 18.04 – 2 command line cài đặt giao diện unity trên 18.04
Ubuntu 18.04 comes with GNOME desktop as default. If is fan unity. Please watching video “how to install unity on ubuntu 18.04 lts”
Command line 1: sudo apt-get install unity
Command line 2: sudo apt install ubuntu-unity-desktop

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Phần Mềm
#SGT2 : Các phần mềm chỉnh sửa ảnh đẹp nên có trên smartphone
Lập Trình Linux
CodeRage 2019 – Linux and Advanced FMX Live Session
Phần Mềm
[Phần mềm quản lý kho WPF – MVVM] – Bài 2: Cài đặt Material Design | HowKteam
There are currently no comments.