Lập Trình Linux

Ubuntu Server 18.04 LTS Installation in VMWare Workstation 14 Player | Ubuntu Server Bionic Beaver
How to install Ubuntu Server 18.04 (Bionic Beaver) in VMWare Workstaion 14 Player. Hardware is Intel i5 5th Generation Laptop with Graphics Card.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Decompile an Edit Android APK :: Kali Linux
Tổng Hợp
► Khi SCARLIGHT nâng cấp lên VIP – SCOPE x2 và Tay Cầm " Dươg giật " – ✔ Tú Lê
Game
Dynasty Warriors 9 #1: Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa vườn đào !!!
  • Necesito ayuda no puedo cambiar la resolución a mas de 1152×864 y mi pantalla permite 1920×1080.


  • you missed step 7


  • I wish you would narrate the video, I don't care to listen to the music, what a waste of time.


  • Thanks you sir.
    It's helpful for me.