Lập Trình Linux

Viết lời gọi hệ thống Kernel Linux – Biên dịch Kernel Linux
– Thêm lời gọi hệ thống đơn giản mức Kernel Linux – Biên dịch Kernel Linux
– Adding A Simple System Call to the Kernel Linux – Compiling Kernel Linux
– Xem nội dung file PDF tại:
– Tham khảo tại:

– Hướng dẫn cài đặt máy ảo với VirtualBox trên Windows:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Hướng dẫn tạo máy chủ KMS Server Linux kích hoạt Windows, Office – Văn Long Blog
Phần Mềm
Cách sử dụng từ điển anh việt một cách hiệu quả nhất [Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề]
Lập Trình Linux
Installing Microsoft Office on Linux
 • – Viết lời gọi hệ thống đơn giản mức Kernel Linux – Biên dịch Kernel Linux
  – Adding A Simple System Call to the Linux Kernel – Compiling Linux Kernel
  – Xem nội dung file PDF tại: https://drive.google.com/file/d/1l7YT1Cx-aNEAdIALkVoHrl_Wa-p4kO-m/view?usp=sharing
  – Mail nmtruong96@gmail.com để Nhận file Word.
  – Tham khảo tại: https://medium.com/@jeremyphilemon/adding-a-quick-system-call-to-the-linux-kernel-cad55b421a7b
  – Sử dụng CentOS-7-x86_64-Minimal-1708 (kernel 3.10.0-693el7.x86-64) RedHat 64-bit
  – Download CentOS-7-x86_64-Minimal-1708 tại: https://mirrors.tripadvisor.com/centos-vault/7.4.1708/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-Minimal-1708.iso