Lập Trình Linux

WhatsApp Client for Ubuntu, Linux Mint and Debian
/** An Unofficial WhatsApp Client **/

Installation instructions:

sudo apt-get install gdebi

wget

Install WhatsApp for Desktop on 32 bit

sudo gdebi UnofficialWhatsApp_linux32.deb

Install WhatsApp for Desktop on 64 bit

sudo gdebi UnofficialWhatsApp_linux64.deb

To remove WhatsApp Client:

sudo apt-get remove whatsappfordesktop

More info:

Music:

Glacial Energy by David Antoine

This track is licensed under a Creative Commons License
(Creative Commons : Attribution 3.0)

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Tin tức kinh tế tài chính mới nhất ngày 30 tháng 3,2020 | Tạp chí Ngân hàng
Tin HOT
Preview | Nhà trọ Balanha tập 4 | Lâm phát hiện mình bị cắm sừng suốt 1 năm
Lập Trình Linux
aircrack-ng for beginners : steps to use aircrack-ng on ubuntu 18.04
There are currently no comments.