Lập Trình Linux

Zlib-1.2.9 error solve in kali with terminal
ERROR is

/usr/lib/opencv-2.4.13.5/build/lib/libopencv_java2413.so: /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1: version
`ZLIB_1.2.9′ not found (required by /home/mel3/anaconda/lib/libpng16.so.16)

this error is got by many user

the link for lib file

the commands

first unzip your file
tar -xvf ~/Downloads/zlib-1.2.9.tar.gz

goto the file for install
cd zlib-1.2.9

now give permision and install it
sudo -s
./configure
make
make install

now goto the destinational path where we have to put zlib-1.2.9 lib file
cd /lib/x86_64-linux-gnu
ln -s -f /usr/local/lib/libz.so.1.2.9/lib libz.so.1
cd ~
rm -rf zlib-1.2.9

Hope so you are cleared

Thank you 🙂 🙂

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Hướng dẫn cài đặt Google Chrome trên Linux
Phần Mềm
Cách làm video nhạc đăng youtube bằng điện thoại
Tin HOT
Giá Vàng Hôm Nay Ngày 26/3/2020 – Giá Vàng 9999 Đang Trên Đà Tụt Dốc
  • i am sorry but this did not work for me

    i am still getting this error

    grads: /home/attri/Build_WRF/LIBRARIES/grib2/lib/libz.so.1: version `ZLIB_1.2.9' not found (required by /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so.16)

    can you please help