Lập Trình Linux

Zlib-1.2.9 error solve in kali with terminal
ERROR is

/usr/lib/opencv-2.4.13.5/build/lib/libopencv_java2413.so: /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1: version
`ZLIB_1.2.9′ not found (required by /home/mel3/anaconda/lib/libpng16.so.16)

this error is got by many user

the link for lib file

the commands

first unzip your file
tar -xvf ~/Downloads/zlib-1.2.9.tar.gz

goto the file for install
cd zlib-1.2.9

now give permision and install it
sudo -s
./configure
make
make install

now goto the destinational path where we have to put zlib-1.2.9 lib file
cd /lib/x86_64-linux-gnu
ln -s -f /usr/local/lib/libz.so.1.2.9/lib libz.so.1
cd ~
rm -rf zlib-1.2.9

Hope so you are cleared

Thank you 🙂 🙂

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
BitLocker – Đôi điều về BitLocker
Tin HOT
[BẢN TIN M.U] – NGÀY 10/03: MU ĐÓN "THẦN ĐỒNG" 16 TUỔI, CHIA TAY "THẦN ĐỒNG" 28 TUỔI
Tin HOT
Khán giả khuyên Phùng Ngọc Huy về nước thăm Mai Phương và con gái trươc khi quá muộn
  • i am sorry but this did not work for me

    i am still getting this error

    grads: /home/attri/Build_WRF/LIBRARIES/grib2/lib/libz.so.1: version `ZLIB_1.2.9' not found (required by /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpng16.so.16)

    can you please help